Geodeci szacują granice nieruchomości dla wielu różnych projektów budowlanych.

Dostarczają również użytecznych danych do tworzenia map, eksploracji i celów prawnych. Geodeci mierzą cechy terenu, takie jak głębokość i kształt, na podstawie punktów odniesienia. Analizują poprzednie rejestry gruntów, aby zweryfikować dane z ankiet na miejscu. Geodeci przygotowują również mapy i raporty oraz prezentują wyniki klientom. Geodeci mają również możliwość efektywnej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, takich jak inżynierowie i architekci. Zawód ten wymaga praktycznego doświadczenia z instrumentami inżynierskimi oraz znajomości systemów GPS i GIS. Geodeci przeprowadzają pomiary na terenach i nieruchomościach prywatnych oraz komercyjnych, sprawdzają poprzednie zapisy i dowody, aby zapewnić dokładność danych w dokumentach, tworzą mapy, szkice i wykresy, nadzorują i udzielają ważnych wskazówek personelowi terenowemu. Podczas wykonywania swoich obowiązków geodeta korzysta ze sprzętu i narzędzi, aby dokładnie mierzyć cechy terenu, jak długości i szerokości geograficzne. Geodeta mierzy i gromadzi dane dotyczące określonych obszarów, w tym informacje o granicach, budynkach i cechach, zarówno naturalnych, jak i stworzonych przez człowieka. Geodeci odwzorowują ukształtowanie terenu, aby można było sporządzić dokładne plany terenu dla różnych celów, takich jak kartografia, budowa osiedli i nieruchomości komercyjnych, systemy informacji geograficznej, inżynieria morska i eksploracja dna morskiego.

Geodeci mierzą również granice nieruchomości prywatnych oraz określają najlepszy podział działek na mniejsze parcele.

Oceniają także grunty przeznaczone do przebudowy i nowego zagospodarowania terenu, geodezja Nowy Targ bada szereg różnych obszarów, w tym lotniska, wysypiska śmieci, kopalnie i kamieniołomy oraz rurociągi i systemy dystrybucji. Geodeta ma wiele obowiązków, musi korzystać z różnych urządzeń do wykonywania pomiarów i mapowania terenu, w tym GPS i narzędzi cyfrowych oraz konwencjonalnych. Informacje i uzyskane pomiary należy dokładnie przeanalizować przed przekazaniem ich innym specjalistom.