Umowa o pracę zawierana jest na piśmie, jeżeli jednak została zawarta ustnie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika pracodawca powinien potwierdzić pisemnie pracownikowi warunki dotyczące stron umowy, jej rodzaj i warunki.

Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia pracownika o innych warunkach wynagrodzenia wskazanych w Kodeksie pracy w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę. Wszelkie zmiany warunków pracy i wynagrodzenia wymagają formy pisemnej. Możliwe jest również zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na część etatu. Takie zatrudnienie nie może jednak skutkować mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia w porównaniu z pracownikami pełnoetatowymi, którzy wykonują taką samą lub podobną pracę. Pracodawcy mają możliwość pewnego nadzoru nad pracownikiem, w przypadku konieczności zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy i właściwe wykorzystanie sprzętu, pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników.

Monitoring nie może jednak naruszać poufności korespondencji i pozostałych dóbr osobistych pracowników.

Ponadto monitoring wideo jest zgodny z prawem, jeśli jest niezbędny do zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy danych, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę. Monitoring wizualny może obejmować teren zakładu i jego otoczenie, ale generalnie nie może być stosowany w miejscach wrażliwych, takich jak łazienki, stołówki, szatnie, palarnie czy biura używane przez związki zawodowe. Oczywiście monitoring może także dotyczyć samego miejsca wykonywania pracy. Cele, zakres i sposób prowadzenia monitoringu powinny być określone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy lub zawiadomieniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest zobowiązany do posiadania regulaminu pracy. Jeżeli jednak dojdzie do różnego